اخبار پارتیه‌
-
‌مظفریان
۱۸
اسفند
پارتیه مظفریان روز جهانی زن رو تبریک می گوید فرشته ای کنمت پاک با دو صد پرو بال کــه در تو هیچ نماند کدورت بشـری نمایمت که چگونسـت جان رسته ز تن فشــانده دامـن خود از غبار جانـوری  

پارتیه مظفریان سر آغاز قصه شماييد

☑️ website☑️ telegram☑️ instagram ☑️ facebook☑️ pintrest☑️ twitter


بازگشت